Wat is leerplicht? (5- tot 16-jarigen)

Elk kind heeft naast het recht op onderwijs, ook de plicht om naar school te gaan. Gaat een kind zonder goede reden niet naar school (spijbelen) of komt het vaak te laat? Dan overtreedt het de leerplichtwet en dat is strafbaar.

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. De leerplicht gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende maand nadat een kind 5 jaar wordt. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt of tot het einde van het twaalfde schooljaar.

Verzuimt een leerling? Dan is de school verplicht om het verzuim te melden bij Leerrecht. De leerplichtambtenaar zet in wat nodig is om de jongeren weer terug naar school te laten gaan.

Meer informatie over leerplicht vindt u onder ‘documenten en regelgeving, de leerplichtwet’.

Wat is kwalificatieplicht? (16- en 17-jarigen)

Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht betekent dat een jongere mag stoppen met school als hij een startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is een diploma van het vwo, havo, of minimaal mbo-niveau 2.

Als een jongere 18 wordt, stopt de plicht om naar school te gaan of een diploma te halen. Alleen raden we het af om te stoppen met school. Want zonder startkwalificatie is het vaak moeilijker om aan een baan te komen.

Meer informatie over de kwalificatieplicht vindt u onder ‘documenten en regelgeving, de leerplichtwet’.

Naar leerplicht, wat nu?

Preventief spreekuur:
Op sommige scholen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken de leerplichtambtenaren preventief door middel van verzuimgesprekken te voeren met leerlingen (en eventueel met ouders). Het doel van het spreekuur is om het verzuim terug te dringen, duidelijke afspraken te maken en te informeren over eventuele gevolgen indien het verzuim verder oploopt.

Gesprek gemeentehuis:
Als een leerling zonder goede reden niet naar school gaat of regelmatig te laat komt, krijgt hij een oproep van Leerrecht. Samen met de ouder(s) of verzorger(s) heeft de leerling een gesprek met een leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar krijgt van school bericht dat er verzuimd is en vraagt de leerling en de ouder(s) of verzorger(s) hoe dit komt. Voorafgaand aan dit gesprek kunnen leerlingen, ouders of verzorgers alvast nadenken over wat er moet gebeuren om te zorgen dat de leerling weer alle lessen gaat volgen. De leerplichtambtenaar wil graag deze oplossingen horen. De leerplichtambtenaar maakt tijdens het gesprek afspraken die ervoor zorgen dat een leerling weer naar school gaat.

De leerplichtambtenaar geeft meestal een waarschuwing omdat de wet is overtreden. Als de afspraken die in het gesprek zijn gemaakt niet worden nagekomen en een leerling spijbelt opnieuw, dan kan de leerplichtambtenaar andere maatregelen nemen.

Meer informatie over leerplicht vindt u onder ‘documenten en regelgeving, de leerplichtwet’.

Mogelijke straf bij ongeoorloofd verzuim / te laat komen

Bureau Halt

Als een leerling spijbelt of vaak te laat komt op school, kan de leerplichtambtenaar verwijzen naar Halt. Bij een Halt-traject hoort onder andere een leeropdracht en het aanbieden van een persoonlijk excuus. De ouders of verzorgers worden hierbij betrokken. Meer informatie is te vinden op de site van Halt.

Proces-verbaal en de rechter

Gaat een leerling ook na een waarschuwing van leerplicht of een HALT-straf niet naar school, dan maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. Deze wordt verstuurd naar de Officier van Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad onderzoekt waarom de leerling niet naar school gaat. Daarna volgt een oproep voor een zitting bij de kantonrechter waarbij ook de ouder(s) of verzorger(s) aanwezig moeten zijn. De kantonrechter kan een taakstraf (leer- of werkstraf), een leerstraf of een boete opleggen. Daarnaast kan ook een maatregel worden opgelegd van ‘Maatregel toezicht en begeleiding’ onder begeleiding van Jeugdreclassering. Meer informatie is te vinden op de site van het Openbaar Ministerie.

Vrijwillige (jeugd)hulp en dwang in civiel kader

Soms heeft een leerling/gezin hulp nodig. De leerplichtambtenaar kan er ook voor kiezen om een leerling door te verwijzen naar vrijwillige zorg of begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld bij de wijkteams van de gemeentes.

Meer informatie over de wijkteam is te vinden op de volgende websites:

Indien er geen bereidheid en/of vermogen is om hulp te aanvaarden, er sprake is van emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen bij de jongere en/of er zijn opvoedproblemen bij de ouders en/of er zijn signalen voor huiselijk geweld/kindermishandeling kan ook met alle partijen (hulpverlening, wijkteam, school) gekozen worden voor dwang in civiel kader door een melding te doen bij Veilig Thuis dan wel bij het Jeugdbeschermingsplein. Meer informatie is te vinden op de volgende websites:

Heeft u klachten?